Vyberte požadovaný produkt:

Novinky

2.9.2020
Eletta D

Eletta D2 a D5 monitor průtoku je nový model s elektronikou na bázi mikroprocesoru a podsvíceným LCD displejem. Zobrazení na displeji lze elektronicky otáčet o 90 stupňů, což umožňuje sledovat zobrazované hodnoty při vertikální i horizontální instalaci.

Eletta D2 a D5 monitor průtoku disponuje výstupním signálem 4-20 mA a limitním přepínacím kontaktem, stejně jako místními alarmy. Je možné provést programovou linearizaci křivky průtoku. Součástí je také resetovatelné počítadlo proteklého množství. Pro pohodlnou kontrolu správného nastavení řídícího systému umožňuje elektronika monitoru průtoku simulaci průtoku v plném rozsahu.


26.9.2017
Nové sídlo společnosti

Vážení obchodní partneři,

dovolujeme si Vás touto cestou informovat, že se naše společnost přestěhovala do nových kancelářských prostor. V této souvislosti dochází od 26. září 2017 také ke změně sídla právnické osoby AMS hladinoměry s.r.o. Adresa nového sídla je:

Křenová 409/52, 602 00 Brno

Veškeré další identifikační a kontaktní údaje společnosti zůstávají nezměněny.


19.12.2016
PF 2017

Vážení obchodní partneři, přejeme Vám i všem Vašim blízkým příjemné prožití vánočních svátků a do nového roku 2017 pevné zdraví, mnoho štěstí, osobních i pracovních úspěchů.

Děkujeme za projevenou důvěru a spolupráci v uplynulém roce.

kolektiv AMS hladinoměry s.r.o.


23.3.2016
Zobrazovací a nastavovací modul PLICSCOM s Bluetooth komunikací

Smartphony a tablety jsou dnes neodmyslitelnou součástí našich životů. Tato digitální zařízení nyní dokážou komunikovat prostřednictvím komunikace Bluetooth s hladinoměry a převodníky tlaku VEGA z rodiny plics a plicsplus.

Inovovaný zobrazovací a nastavovací modul PLICSCOM, který se instaluje přímo do hlavice snímače, slouží pro zobrazení měřené hodnoty, nastavení a diagnostiku. Nová verze s integrovaným Bluetooth modulem nabízí možnost bezdrátového nastavení do vzdálenosti 25 m. Zobrazovací a nastavovací modul PLICSCOM komunikuje již od roku 2013 v českém jazyce. Hlavní předností je možnost dovybavit jakýkoliv VEGA snímač z rodiny plics (od roku 2002) tímto modulem PLICSCOM s Bluetooth komunikací.

Možnosti nového modulu PLICSCOM:

 • nastavování snímače pomocí chytrého telefonu nebo tabletu
 • zobrazení měřené hodnoty a diagnostika pomocí chytrého telefonu nebo tabletu
 • bezdrátové nastavení přístroje pomocí PC
 • nastavení pomocí magnetického pera


14.3.2016
VEGAPULS 64 - nový radarový hladinoměr pro přesné a spolehlivé měření kapalin

Společnost VEGA je více než 20 let lídrem na trhu průmyslových radarových hladinoměrů. Nyní tato společnost přichází na trh s novým radarovým hladinoměrem VEGAPULS 64, který je prvním radarovým hladinoměrem pro měření kapalin, pracující na frekvenci 80 GHz. Tato technologie přináší přesné zaměření radarového paprsku. To znamená, že tento hladinoměr poskytuje spolehlivé měření i v nádržích s vnitřním zařízením, jako jsou topné spirály a míchadla. Úzký 3° vyzařovací mikrovlnný paprsek se vyhýbá těmto překážkám a ani případné nánosy na stěně nádrže nemají vliv na výsledné měření.

Čím vyšší je dynamický rozsah radarového hladinoměru, tím širší je jeho rozsah použití a zaručuje vyšší spolehlivost měření. VEGAPULS 64 je schopen měřit média se špatnými odrazovými vlastnostmi s výrazně lepším výkonem než předchozí radarové hladinoměry. Hladinoměr je například schopen měřit kapalná média se špatnými odrazovými vlastnostmi až prakticky na dno nádrže. Dokonce i média s hustou pěnou na hladině, extrémně turbulentní hladina měřeného média nebo kondenzace na anténním systému nemají vliv na měření a hladinoměr si udržuje svou přesnost a spolehlivost.

Provedení

 • verze s plastovou zapouzdřenou anténou je určena pro jednoduché provozní podmínky
 • verze s nejmenší anténou na světě s procesním závitem G3/4". Tato verze spolehlivě měří dokonce i v případě vysoké pěny na hladině měřené kapaliny a anténní systém není ovlivňovaný kondenzací a nánosy
 • hygienická verze pro farmaceutický průmysl a potravinářství


8.3.2016
Měření hustoty v rozpouštěcí nádrži

Aplikace

Výrobci sanitárního papíru používají k jeho produkci sulfát hliníku. Tento je dodáván jako prášek a musí být rozpuštěn v médiu. Toto se děje v otevřené míchací nádrži plněné procesní vodou. Až do teď byla hladina v této nádrži měřena tlakovým snímačem s kovovou membránou. Z důvodu proměnlivé hustoty obsahu nádrže během rozpouštění se stávalo, že měření nebylo přesné. Z tohoto důvodu se musela, v jednotlivých pracovních směnách, často kontrolovat koncentrace média. Navíc byla z důvodu vysokotlakého čištění často poškozena kovová membrána tlakového snímače. Z toho plynoucí důsledky pro uživatele: vysoké personální náklady, náklady na skladování náhradních dílů, proměnlivá kvalita výsledného produktu z důvodu nepřesného míchání (dávkování).

Procesní data

 • Médium: procesní voda
 • Nádrž: otevřená míchací nádrž
 • Materiál: nerez ocel
 • Měřící rozsah: cca 1m

Řešení

Prvním krokem ke zlepšení situace byla instalace bezkontaktního radarového měření hladiny. Radarový hladinoměr VEGAPULS 61 na instalační konzole nad nádrží měří změnu hladiny během dávkování sulfátu hliníku kontinuálně. Dalším krokem byla instalace tlakového snímače s keramickou membránou VEGABAR 82 na stěnu nádrže. Sulfát hliníku má skoro tři krát vyšší hustotu než voda, takže hydrostatický tlak se mění značně víc než hladina vody. Použitím řídicího systému, který vyhodnocuje výstupní signály z obou senzorů bylo dosaženo měření hustoty s přesností 1%.

Toto řešení zjednodušilo a zrychlilo výrobní procesy. Navíc, díky vysoké přetížitelnosti keramické komory tlakového snímače dovoluje jeho vysokotlaké čištění. Poškozené tlakové membrány jsou tímto minulostí a skladování náhradních dílů není nutné. Zdvojené (redundantní) měření rovněž zvýšilo provozní spolehlivost.


20.10.2015
Měření výšky hladiny mláta

Aplikace

Slad je klíčová surovina při výrobě piva. Proces sladování, který probíhá na začátku procesu výroby má jeden z nejvýznamnějších vlivů na konečný charakter piva. Po rozdrcení se slad spolu s ostatními surovinami a varnou vodou plní z drticí nádoby do scezovací kádě, kde zůstává o procesní teplotě několik hodin. Horká kapalina mladiny je pak pomalu přetlačována přes sladový koláč a čerpána do nádrže pro mladinu. Zbylý slad a mláto je pásovým dopravníkem dopraveno a dočasně skladováno v zásobníku. Aby výroba pokračovala, musí být scezovací káď vyprázdněna. Zásobník je tak kritické místo v procesu výroby nejenom proto, že slouží jako dočasné úložiště, ale také proto, že materiál je pak z něj dopravován do skladovacích sil. Z důvodu jak vysoké teploty, přibližně 60°C, tak vysoké vlhkosti skladovaného materiálu se v atmosféře zásobníku tvoří výpary. Tyto způsobují značnou kondenzaci a ulpívání na instalovaných měřicích sondách. Ze zásobníku je mláto nakonec dopraveno do skladovacích sil, kde je skladováno, dokud není prodáno, jako na proteiny bohaté krmení pro zvířata.

Procesní data

 • Médium: mláto
 • Vlastnosti média: teplota, vlhkost, lepivost
 • Měřící rozsah: cca 6m
 • Teplota procesu: +60°C

Řešení

Reflektometrický TDR radarový hladinoměr VEGAFLEX 82 měří výšku hladiny mláta v zásobníku spolehlivě a zároveň zajišťuje správné monitorování alarmových úrovní hladiny. Nálepy na anténě a kondenzace v prostoru nad hladinou nemají na měření vliv. Hladinoměr VEGAFLEX 82 monitoruje plnění zásobníku kontinuálně. Toto nejenom že šetří čas a peníze, ale zajišťuje rovněž hladký průběh procesu sladování. Pro prevenci chodu dopravní cesty mláta na prázdno je tato vypnuta v případě poklesu hladiny pod 10% skladovacího prostoru. Když je pak tank plný ze 70% spustí se alarmový stav signalizující nebezpečí přeplnění. Pro operátory v řídicím systému je to spolehlivá signalizace případného selhání dopravní cesty mláta. Z tohoto pohledu zbývá pořád dost času pro nalezení a vyřešení problému. „Poslední slovo“ v zásobníku má vibrační spínač havarijní hladiny VEGAVIB 62, který monitoruje maximální povolené zaplnění zásobníku a vypíná proces plnění s dostatečným předstihem tak aby nedošlo k jeho přeplnění.


1.9.2015
Teplené zpracování odpadu – monitorování odběru popílku radarem

Aplikace

Tepelné zpracování mění domácí a průmyslový odpad na dále použitelné produkty. Jednou z velmi účinných metod je kombinace pyrolýzy a zplyňování. Pyrolýza probíhá bez přítomnosti vzduchu při teplotách až 500°C. Meziprodukt, dřevěné uhlí, je pak zplyňováno přidáním vzduchu. Výslednými produkty je vysoce kvalitní plyn pro pohon generátorů a popílek jako aditivum pro stavební průmysl. Spolehlivý a nepřerušovaný provoz procesu vyžaduje přesné monitorování procesu odebírání popílku. Popílkový zásobník musí být vyprazdňovaný podle potřeby tak, aby nedošlo k zahlcení výsypky. Pro měření nepříznivé vlastnosti popílku a úzký prostor pro měření v násypce představují pro měření hladiny opravdovou výzvu.

Procesní data

 • Médium: horký popílek
 • Měřící místo: nerezový zásobník s výsypkou
 • Měřící rozsah: cca 2,5 m
 • Teplota procesu: +40…200°C

Řešení

Ideální měření pro tuto aplikaci je radarový hladinoměr VEGAPULS 69, který s malým vyzařovacím úhlem měří hladinu i v prostoru úzké výsypky nádoby s vysokou přesností. Díky vysoké dynamičnosti jeho měřicích metod získává spolehlivé údaje o hladině i přes slabé odrazové vlastnosti popílku. Bezkontaktní způsob zaručuje rovněž bezúdržbovost měření. Radarový hladinoměr VEGAPULS 69 zabraňuje s předstihem zahlcení zásobníku a zajišťuje jeho včasné vyprázdnění. Tím je garantován spolehlivý a nepřerušovaný chod provozu.


10.7.2015
Hladina kapalného plynu měřená elektronickou tlakovou diferencí

Aplikace

Kapalný plyn, který je většinou směsí propanu a butanu je vedlejší produkt při rafinaci ropy. S vysokým energetickým obsahem je ideálním palivem pro automobily (LPG) a vytápění. Většinou je skladován v kulových (sférických) tancích. Měření hladiny v těchto tancích je skutečná výzva. Kapalný plyn má fyzikální vlastnosti, které znesnadňují měření a pouze několik principů je vhodných. Z bezpečnostních důvodů jsou v těchto aplikacích vyžadována 2 na sobě nezávislá redundantní měření + separátní ochrana proti přeplnění. Pro měření hladiny se často používají snímače tlakové diference s kapilárami. Z důvodu velkých rozměrů nádrží tato měření vyžadují extrémně dlouhé kapiláry. Všechny tyto měřicí systémy musí být s kvalifikací SIL.

Procesní data

 • Médium: kapalný plyn (LPG)
 • Měřící místa: kulový skladovací tank
 • Měřící rozsah:21 m
 • Tlak v tanku: 300 mbar
 • Teplota média: -10…0°C
 • Teplota okolí: -20…+40°C

Řešení

Ideální řešení této aplikace je použití elektronické tlakové diference s tlakovými snímači VEGABAR 82 a VEGABAR 86. V tomto master/slave systému jsou kapiláry nahrazeny elektrickým propojením. Stávající kabeláž zůstává zachována. V porovnání s DP měřením hladiny s kapilárami toto měření není ovlivněno ani teplotou média ani okolní teplotou. Dokonce i velmi malé změny hladiny jsou zaznamenány okamžitě. Uživatel má tak vždy včas spolehlivé a přesné měření. Tlakové snímače měří hodnoty tlaku a teploty simultánně, to znamená méně instalačních míst na nádrži, jednoduchou instalaci a eliminaci separátních měřicích systémů.


21.4.2015
Měření tlaku spalin v procesu sušení sádrových produktů

Aplikace

Sádrovec je základní surovina pro výrobu různých stavebních materiálů jako sádra, štuk, potěr a sádrokartón. Výchozí surovina je pro vysušení, před dalším zpracováním, zahřívána v rotační peci. Rotační pece jsou energeticky velmi náročné na spotřebu zemního plynu. Pro optimalizaci spotřeby energie byl vyvinut systém využití odpadního tepla spalin pro sušení produktů během výrobního procesu. V tomto systému se měří nízké hodnoty tlaku s velmi vysokou přesností jak ve spalovací komoře, tak v kouřovodu. Měřené hodnoty se pak využívají pro řízení rychlosti spalovacích ventilátorů pro sušení a tím se udržují optimální podmínky v peci.

Procesní data

 • Médium: spalovací vzduch, spaliny
 • Měřící místa: spalovací komora, spalinové potrubí
 • Měřící rozsah: -0,05…+0,05 bar, -0,2…+0,2 bar
 • Teplota: 80°C max. v místě instalace tlakového snímače

Řešení

Ideální řešení této aplikace je použití tlakového snímače VEGABAR 82 se suchou (bez použití oleje) keramickou tlakovou komorou. Tento tlakový snímač je dostatečně citlivý pro přesné měření jak nízkých podtlaků ve spalovací komoře, tak i nízkých tlaků v kouřovodu. Uživatel tak při velmi nízkých nákladech dosahuje značných úspor díky snížení energetické náročnosti. Tlakový snímač patří do skupiny VEGA plics®, což je modulární standardizovaný systém elektronik a ovládání umožňující snadné nastavení, jednoduché ovládání, provoz a redukci potřeby skladování náhradních dílů.


19.12.2014
PF 2015

Vážení obchodní partneři, přejeme Vám i všem Vašim blízkým příjemné prožití vánočních svátků a do nového roku 2015 pevné zdraví, mnoho štěstí, osobních i pracovních úspěchů.

Děkujeme za projevenou důvěru a spolupráci v uplynulém roce.

kolektiv AMS hladinoměry s.r.o.


3.12.2014
PLICSLED - univerzální zobrazovací modul pro veškeré limitní snímače hladiny plics®

- pomocí zobrazovacího modulu PLICSLED, lze zjistit stav sepnutí snímače z větší vzdálenosti a to i za přímého slunečního záření. Zobrazovací modul je kompatibilní se všemi snímači VEGA plics® rodiny s reléovým výstupem: VEGASWING série 60, VEGAVIB série 60, VEGACAP série 60 a VEGAMIP série 60. PLICSLED lze objednat přímo se snímačem nebo je možné jím snímač vybavit dodatečně. Zobrazovací modul se montuje přímo na elektroniku v těle snímače. Ve srovnání s externím zobrazovačem, toto řešení šetří čas a náklady. Stav sepnutí je zobrazen ve dvou barevných provedeních: červená-zelená nebo žlutá-zelená.

Výhody

 • minimální doba pro instalaci, protože není zapotřebí žádné externí vedení
 • dobře viditelný přepínací stav displeje a to i za jasného denního světla
 • vysoký stupeň ochrany, modul je instalován uvnitř pouzdra plics® snímače

11.11.2014
VEGAPULS 69 - nový radarový snímač pro kontinuální měření hladiny sypkých materiálů

- hladinoměr VEGAPULS 69 je vhodný pro kontinuální měření výšky hladiny ve velmi vysokých silech, velkých bunkrech a segmentových zásobnících. Díky velmi dobrému zaměření signálu je zajištěno snadné nastavení a spolehlivé měření. Hladinoměr VEGAPULS 69 je k dispozici v provedení se zapouzdřeným anténním systémem nebo s integrovanou čočkovou anténou. Tyto možnosti zajišťují optimální přizpůsobení rozdílným aplikacím.

Výhody

 • bezkontaktní měření
 • bezúdržbový provoz
 • spolehlivé měření nezávislé na prašnosti

1.9.2014
Spolehlivé měření výšky hladiny přes strop nádrže

Aplikace

Technologie používané při výrobě enzymů, které jsou mimo jiné používány v pivovarnictví, při výrobě škrobů a sýrů vyžaduje vysoké hygienické nároky. Proto je potrubí pro procesní vodu pravidelně čištěno aktivním chlorováním. Aktivní složka chlornan sodný, který je skladován ve venkovních PE nádržích se pro tento účel projevil jako velmi vhodný. Do teď byla výška hladiny chlornanu sledována přes skleněný indikátor. To znamená pravidelná místní kontrola a manuální zadávání hodnot do skladových zásob. Chlornan je rovněž reaktivní s mnoha jinými látkami, zejména organickými. Tímto vyvstal požadavek na jednoduché, spolehlivé a ekonomicky přijatelné řešení, pokud možno takové, které nevyžaduje zásah (mechanické úpravy) do nádrže.

Procesní data

 • Médium: Chlornan sodný
 • Nádrž: skladovací tank, materiál PE
 • Výška: 4m
 • Teplota: venkovní teplota

Řešení

Pro tento případ byl zvolen bezkontaktní radarový hladinoměr VEGAPULS 61 jako ideální řešení. Materiál skladovací nádrže (PE) dovoluje měření hladiny chlornanu sodného přes uzavřený strop nádrže. Tímto byl splněn požadavek na měření nevyžadující mechanické úpravy nádrže, jako jsou měřicí otvory a instalační hrdla. Měření je spolehlivé i za nepříznivých povětrnostních podmínek jako je déšť, vítr, přímé sluneční záření. Dvouvodičové provedení hladinoměru dovoluje jeho přímé připojení do řídicího systému. Pro uživatele to znamená zachování spolehlivosti výroby, efektivní a účinné čištění potrubí a úspora času a nákladů bezobslužným měřením hladiny.


17.6.2014
VEGADIS 82

- externí zobrazovací a nastavovací jednotka VEGADIS 82 pro signál 4...20mA/HART kompletně nahrazuje jednotku VEGADIS 62. Hlavní výhodou nové jednotky jsou menší, kompaktnější rozměry a nastavení/zobrazení probíha pomocí modulu PLICSCOM.

Jednotka je napájena po smyčce 4...20mA ze snímače a připojené HART snímače je možné nastavovat prostřednictvím HART protokolu. Jednotka VEGADIS 82 je vhodná např. pro nastavení a zobrazení radarového hladinoměru VEGAPULS WL61 a nebo ponorného tlakového snímače VEGAWELL 52.

Nastavení parametrů je možné provádět také pomocí softwaru PACTware a připojeného komunikačního převodníku VEGACONNECT.


7.5.2014
Měření hladiny v destilační koloně

Aplikace

Mnoho rafinérií modernizuje technologie měření hladin ve svých provozech. V případě rozšíření provozů jsou preferovány moderní metody měření od počátku uvedení do provozu. Jeden z největších zpracovatelů ropy si rovněž zvolil reflektometrické (TDR)radarové hladinoměry jako standard pro měření hladin v obtokových stavoznacích (bypassech). V porovnání s konvenčními metodami měření, jako jsou vztlakové nebo DP (tlaková diference) systémy, poskytuje TDR radarové měření nejenom technologické maximum, ale rovněž efektivitu s nízkými náklady během celé životnosti měření počínajíc plánováním projektu, během instalace, servisu a údržby. V destilačních kolonách, kde se z nafty termickou metodou separují různé frakce, se hladiny měří v různých stupních separace. Naměřené hodnoty jsou používány pro plnění a vyprazdňování v procesech, které probíhají nepřetržitě.

Procesní data

 • Médium: ropa, různé frakce ropy
 • Nádrže: Destilační kolony
 • Výška: 20 až 30 m
 • Teplota: max. 400 °C

Řešení

Hladinoměr VEGAFLEX 86 měří hladinu ropy, která je zahřívána až na teplotu 400°C a následně dělena na jednotlivé frakce při opakované destilaci v kolonách. Pro měření hladin v jednotlivých stupních destilačních kolon, které jsou jedna na druhé, jsou tyto vybaveny referenčními nádržemi (bypassy) ve kterých se měří výška hladin. Mikrovlnné impulsy jsou vedeny po tyčové anténě a tak komora bypassu nemá vliv na rychlost jeho šíření. Ostatní faktory jako např. nánosy, sváry nebo koroze na stěnách bypassu jsou pro kvalitu měření rovněž irelevantní. Případné nánosy na tyčové anténě radarového (TDR) hladinoměru nemají vliv na přesnost měření.


1.4.2014
Limitní spínače sypkých materiálů do provozní teploty +1100°C

- limitní spínače Rotonivo ® řady RN3001 a RN3002 zvládnou nyní bezpečně a spolehlivě i extrémní teploty až do 1100 ° C. Jedná se o jediné limitní spínače sypkých materiálů na světě pro takto vysoké provozní teploty. Snímače mohou najít uplatnění např. v cementárnách nebo dřevozpracujícím průmyslu.

Limitní rotační hladinové spínače Rotonivo RN 3000 jsou ideálním řešením jak pro úlohy s běžnými provozními podmínkami, tak pro úlohy s vysokými požadavky na provozní teplotu a tlak. Spínače jsou určeny k detekci výšky hladin sypkých a prašných materiálů ve všech typech zásobníků. Jejich výhodami jsou spolehlivost, jednoduchá funkce, nízké náklady na údržbu, kompaktní provedení, malé rozměry, velká odolnost proti teplotám (nyní až +1100 °C) a tlakům (do 1 MPa). Spínače jsou schváleny do prostředí s nebezpečím výbuchu podle normy ATEX (prach a plyn). Vzhledem k široké nabídce typů a variant těchto limitních spínačů je možné zvolit přístroj přesně pro danou úlohu nebo vyrobit spínač na míru dle požadavků.


28.2.2014
VEGADIS 81

- nová externí zobrazovací a nastavovací jednotka pro plics ® snímače VEGA. Jednotku je možno instalovat až do vzdálenosti 50m od snímače, v místě se snadnou přístupností. Jednotka je přímo propojena s elektronikou snímače, ze které je také napájena.

Tento přístroj je nástupcem jednotky VEGADIS 61 a plně ji nahrazuje.


29.1.2014
snímače tlaku VEGABAR řady 80

- převodníky tlaku VEGABAR 80 navazují na spolehlivé a kvalitní snímače tlaku VEGABAR řady 50 / 60 a mohou být použity ve standardních i v těch nejnáročnějších měřicích podmínkách v průmyslu. Převodníky jsou neustále zdokonalovány a vyvíjeny. Před časem byly upraveny technické parametry převodníků tlaku VEGABAR řady 50 / 60 a nyní přichází zcela nová řada 80. Pro celkové zjednodušení a univerzálnost byl sjednocen také název některých snímačů tlaku na tři typy VEGABAR 81, 82 a 83.

Inovace VEGABAR řady 80

 • Kompenzace teplotních šoků. Dokonce i velmi rychlé teplotní změny nemají žádný vliv na výsledek měření
 • Malé měřicí rozsahy. Maximální přesnost měření již při rozsahu 25 mbar
 • Keramická měřicí buňka pro tlak až do 100 bar. Verze s čelní membránou je vhodná také pro abrazivní materiály
 • Elektronický diferenční tlak. Každý snímač VEGABAR série 80 může sloužit jako elektronický diferenční snímač tlaku
 • Druhý stupeň ochrany. Plynotěsné pouzdro díky zapouzdřenému modulu
 • Nové převodníky tlaku mají dobu odezvy (reakční doba) 80 ms a měření provádí 12x za sekundu, to umožňuje přesné měření velmi rychlých změn tlaku. Spolehlivé a stabilní naměřená data jsou nejdůležitější vlastností měření tlaku. VEGABAR 80 se schválením SIL se liší od standardního přístroje, a to jak v oblasti hardware tak i software. VEGABAR 80 se SIL je samostatný přístroj vyvinutý v souladu se směrnicemi IEC 61508. VEGABAR 80 je k dispozici ve verzi SIL 2 a v redundantním provedení SIL3.

  Nové převodníky tlaku VEGABAR 82, 86 a 87 lze již nyní objednávat. Typy VEGABAR 81 a 83 budou k dispozici od května 2014.


19.12.2013
PF 2014

Vážení obchodní partneři, přejeme Vám i všem vašim blízkým příjemné prožití vánočních svátků a do nového roku 2014 pevné zdraví, mnoho štěstí, osobních i pracovních úspěchů.

Děkujeme za projevenou důvěru a spolupráci v uplynulém roce.

kolektiv pracovníků AMS hladinoměry s.r.o.


22.3.2013
VEGASWING 66 - nový vibrační spínač

- představujeme nový limitní vibrační spínač hladiny kapalných médií určený pro provozní teploty od -196 °C do +450 °C a provozního tlaku -1 až 160 bar.

Spínače VEGASWING 66 jsou především určeny na náročnější aplikace, jako jsou např. destilační kolony, parní kotle, kryogenní aplikace v plynových nádržích pro zkapalněný zemní plyn - LNG a dusík.


30.8.2012
reflektometrický radarový hladinoměr VEGAFLEX 80

- na veletrhu ACHEMA ve Frankfurtu nad Mohanem 6/2012 představila společnost VEGA Grieshaber KG novou generaci hladinoměrů VEGAFLEX 80 s postupnou vlnou (TDR) VEGAFLEX 80. Nový hardware a software jsou kombinovány v přístroji s jednoduchou a inteligentní koncepcí nastavení a vytvářejí tak společně základ pro spolehlivé měření výšky hladiny nebo rozhraní sypkých materiálů a kapalin. Spektrum měření, které lze vyřešit těmito snímači modulárního systému plics, je nyní ještě širší než dříve. Jednoduchý provoz a inteligentní software zajišťují spolehlivost měření a šetří čas při nastavení a uvedení do provozu.

VEGAFLEX 80 - univerzální a velmi spolehlivý

Inteligentní zpracování signálu automaticky detekuje změny provozních podmínek a dynamicky se jim přizpůsobuje. To umožňuje realizovat spolehlivou detekci přetečení a měřit výšku hladiny i ve velmi obtížných podmínkách. Vestavěná paměť uchovává měřené hodnoty, události a průběhy odezev a lze z ní určit všechny důležité informace o provozních podmínkách a stavu snímače. Doplňkové algoritmy pro diagnostiku a funkce pro tzv. "řízení aktiv" podle doporučení NAMUR NE 107 redukují náklady na údržbu a servis na nutné minimum. Tento hladinoměr má samozřejmě všechna potřebná schválení: certifikáty ATEX a FM do prostředí s nebezpečím výbuchu, schválení podle WHG pro vodohospodářství a osvědčení o funkční bezpečnosti SIL 2 nebo SIL 3. Radarový hladinoměr VEGAFLEX 80 s vedenou vlnou (TDR) je kombinací výkonného hardwaru, inteligentního softwaru a robustních mechanických dílů do jednoduchého přístroje určeného pro snadné a spolehlivé měření výšky hladiny kapalin, sypkých materiálů a rozhraní kapalin.


21.7.2011
přenosný průtokoměr kapalin a plynů

- představujeme nový přenosný průtokoměr kapalin a plynů typ FLUXUS F608 / G608. Ultrazvukový průtokoměr F608 pro měření kapalin a G608 pro měření plynů, byl speciálně vyvinut pro měření v náročných aplikacích v prostředí s nebezpečím výbuchu. Extrémně odolné pouzdro vyrobeno z uhlíkových vláken v kombinaci s robustními snímači zajišťují dokonalou ochranu. Verze F608 a G608 vychází z úspěšného konceptu F601 a G601

Výhody:

 • extrémní odolnost
 • přímý přístup v prostředí s nebezpečím výbuchu
 • snadná a rychlá montáž
 • ATEX zóna 2; snímače zóna 1 a 2
 • 2-kanálové provedení
 • teploty od -160°C až do 400°C
 • pro potrubí DN 10 až DN 6500


23.9.2010
VEGADIS 62 nová externí zobrazovací a nastavovací jednotka

- zobrazovací a nastavovací jednotka VEGADIS 62 je určena pro vzdálené zobrazení hodnot měřených snímači s analogovým výstupem a také pro nastavení těchto snímačů prostřednictvím komunikačního protokolu HART. Tato jednotka může být připojena k jakémukoliv snímači s výstupním signálem 4 až 20 mA. Pracuje bez pomocného napájení. Během nastavení parametrů funguje jednotka VEGADIS 62 jako sekundární ovládací prvek a umožňuje nastavit např. nulu, rozsah (zdvih) nebo tlumení snímače. Integrovaný zobrazovací a nastavovací modul PLICSCOM je vyjímatelný. Jednotky lze montovat na lištu DIN, na stěnu, do panelu nebo např. na zábradlí pomocí speciální montážní objímky.

Jednotka VEGADIS 62 může být použita také jako náhrada za starší jednotky, např. VEGADIS 12, pro všechny snímače s komunikací HART (např. VEGAWELL 72, D86, D84 a VEGABAR 74 a 75).


25.5.2010
převodník tlakové diference VEGADIF 65

- VEGADIF 65 je nově vyvinutý převodník tlakové diference s kovovou piezorezistivní měřicí buňkou. Tento snímač je určen pro měření rozdílu tlaku na filtrech a čerpadlech a také pro měření výšky hladiny v tlakových nádržích. Lze jej použít i k měření průtoku clonovými měřidly nebo k měření hustoty. Měřicí buňka vyniká rozsahem 1 kPa až 4 MPa a přesností 0,075 %.

Ve verzi s externí elektronikou má snímač krytí IP68 a lze jej umístit v extrémně náročných provozních podmínkách s velkou okolní vlhkostí. Tato verze je vhodná také tam, kde použití klasického snímače s vestavěnou elektronikou brání špatný přístup a omezený prostor. Pouzdro elektroniky může být z plastu, hliníku nebo korozivzdorné oceli; pouzdro z korozivzdorné oceli nebo plastu může být jednokomorové nebo dvoukomorové. Speciální materiály membrány, jako např. Monel nebo tantal, chrání snímač proti agresivním médiím. Pomocí připojovacích redukcí mohou být ke snímači nainstalovány veškeré typy jednostranných nebo dvoustranných oddělovacích systémů, jež jsou vhodné pro chemické, farmaceutické a potravinářské provozy. Provozní teplota je od -40 do +400 °C a statický tlak může být až 42 MPa.

Snímač má analogový výstupní signál 4 až 20 mA s protokolem HART. Jako varianta může být vybaven komunikačním rozhraním pro Profibus-PA a Foundation Fieldbus. V nejlevnější verzi s pouhým analogovým výstupním signálem a protokolem HART se snímač nastavuje pomocí vyjímatelného zobrazovacího a nastavovacího modulu Plicscom, který je vybaven podsvětleným displejem. Nastavovací software PACTware usnadňuje nastavení a údržbu pomocí PC. Další nástroje, jako např. PDM a AMS, umožňují snímač začlenit do řídicích systémů od významných světových výrobců. Využít lze také přenosné komunikátory pro HART a snímače nastavit přímo v provozu.

VEGADIF 65 je nyní právoplatným členem konceptu plics a díky tomu se rozšiřují možnosti jeho použití.


1.4.2010
jarní nabídka VEGASON 61

- ultrazvuková sonda VEGASON 61 je nyní k dispozici za akční cenu 14.900,- Kč bez DPH!

- objednací kód akčního modelu je SN61.XXAGHKMXX. Za příplatek 1.000,- Kč bez DPH je sonda k dispozici včetně zobrazovacího a nastavovacího modulu PLICSCOM.

Technické parametry sondy VEGASON 61:

 • Měřicí rozsah: kapaliny: 0,25...5 m / sypké materiály: 0,25...2 m
 • Procesní připojení: G1,5A PVDF
 • Procesní teplota: -40...80°C
 • Procesní tlak: -0,2...2 bar (-20...200 kPa)
 • Elektronika: 2-vodič 4...20mA / HART
 • Pouzdro elektroniky: plastové IP66 / IP67
 • Schválení: CE
 • Tato akce platí do 30.4.2010. Nabízené zboží je skladem.


  2.12.2009
  vánoční akce na sondy VEGASON 61 a VEGAPULS 61

  - speciální cena 14.900,-Kč bez DPH bez zobrazovacího a nastavovacího modulu PLICSCOM!

  - speciální cena 15.900,-Kč bez DPH včetně zobrazovacího a nastavovacího modulu PLICSCOM!

  Technické parametry sondy VEGASON 61:
 • Měřicí rozsah: kapaliny: 0,25...5 m / sypké materiály: 0,25...2 m
 • Procesní připojení: G1,5A PVDF
 • Procesní teplota: -40...80°C
 • Procesní tlak: -0,2...2 bar (-20...200 kPa)
 • Elektronika: 2-vodič 4...20mA / HART
 • Pouzdro elektroniky: plastové IP66 / IP67
 • Schválení: CE
 • - speciální cena 28.900,-Kč bez DPH bez zobrazovacího a nastavovacího modulu PLICSCOM!

  - speciální cena 29.900,-Kč bez DPH včetně zobrazovacího a nastavovacího modulu PLICSCOM!

  Technické parametry sondy VEGAPULS 61:
 • Měřicí rozsah: 0,5...10 m
 • Procesní připojení: G1,5A PN3 PVDF
 • Procesní teplota: -40...80°C
 • Procesní tlak: -1...3 bar (-100...300 kPa)
 • Elektronika: 2-vodič 4...20mA / HART
 • Pouzdro elektroniky: plastové IP66 / IP67
 • Schválení: CE
 • Akce platí do 24.12.2009. Nabízené sondy jsou skladem.


  11.11.2009
  PLICSPLUS

  - v roce 2003, s příchodem snímačů od firmy VEGA Grieshaber navržených v souladu s konceptem plics, se zjednodušil svět měřicí a regulační techniky. Koncept plics je založen na modularitě celého měřicího systému, počínaje typem hlavice (pouzdra elektroniky), přes procesní připojení až po standardizovaný systém nastavování všech měřicích přístrojů. Na veletrhu Achema 2009, který se konal v květnu ve Frankfurtu nad Mohanem (SRN), společnost Vega představila pokračování vývoje již osvědčeného konceptu plics s mnoha technickými inovacemi: plicsplus. Vývoj se soustředil na zjednodušení provozu a standardizaci měřicí techniky.

  S nově doplněným dvoukomorovým pouzdrem z plastu nebo korozivzdorné oceli nabízí plicsplus varianty krytů, z nichž si uživatelé mohou vybrat pro každou úlohu: plastové kryty a kryty z hliníku chráněné vrstvou plastu např. pro použití ve vodárenství nebo v chemickém průmyslu v běžných podmínkách, kryty z korozivzdorné oceli pro náročnější podmínky zejména v chemickém a petrochemickém průmyslu a leštěné kryty z korozivzdorné oceli pro potravinářství a farmacii.

  Nastavení všech snímačů je ještě jednodušší díky přepracovanému zobrazovacímu modulu Plicscom. Nově vytvořené soubory DTM, jež jsou k přístrojům k dispozici zdarma na webových stránkách firmy, využívají šablony FDT Style Guide a zlepšují komfort ovládání snímačů z PC. K dispozici je softwarový asistent uvedení do provozu a diagnostiky přístrojů a práci usnadňuje také přehledně strukturované menu.

  Práce s novými jednotkami elektroniky, jež jsou v souladu s normou IEC 61508 (úroveň bezpečnosti SIL 2), je opravdu jednoduchá. Nové pružinové svorkovnice umožňují velmi jednoduše propojit napájecí a signálový kabel bez jakýchkoliv nástrojů. Tyto svorkovnice spolehlivě zabraňují mechanickému vytržení kabelu a umožňují případnou výměnu elektroniky během několika sekund.

  Další vlastnosti nových snímačů plicsplus jsou: napájení 9,6 V, rychlejší zpracování signálu než u varianty plics, lepší přesnost měření díky výkonnějším mikroprocesorům a volitelný modul GSM/GPRS pro přenos dat na dálku. Paměť pro data byla zvětšena na 100 000 naměřených hodnot a událostí včetně záznamu v reálném čase. To usnadňuje analýzu a diagnostiku funkce snímačů. Zprávy a výstražná hlášení jsou v souladu s doporučením Namur NE 107, umožňují prediktivní údržbu snímačů a účinně zabraňují odstávkám výrobních zařízení.


  30.10.2009
  Mikrovlnné bariéry VEGAMIP

  - nyní je v našem sortimentu k dispozici unikátní zařízení pro detekci výšky hladiny, které pracuje na novém měřicím principu. Jde o mikrovlnnou bariéru s označením VEGAMIP 61. Bariéra se skládá z vysílače VEGAMIP T61 a přijímače VEGAMIP R61.

  Vysílač VEGAMIP T61 vyzařuje mikrovlnný signál s frekvencí 24 GHz prostřednictvím antény k přijímači VEGAMIP R61 na druhé straně zásobníku. Je-li médium v dráze mezi vysílačem a přijímačem, mikrovlnný signál je utlumen. Tato změna je detekována přijímačem a převedena na spínací signál. Přizpůsobení podmínkám a měřenému médiu je snadné pomocí nastavení citlivosti. Vzhledem k tomu, že mikrovlny jsou schopné pronikat nevodivými produkty, je možné např. měřit přes stěnu plastové nádrže. U kovových nádrží je instalace možná prostřednictvím návarků nebo přes průhledítka z vhodného materiálu, např. z plastu, skla nebo keramiky.

  Popisované snímače jsou vhodné pro detekci hladiny kapalin např. v plastových nebo skleněných nádržích vzhledem k tomu, že není nutné narušit stěnu nádrží a měří se přímo skrz ni. Měření není ovlivněno tlakem ani teplotou v nádrži.

  Tyto snímače jsou rovněž vhodné pro detekci sypkých materiálů. Lze říci, že jde o hlavní oblast použití. Bezkontaktní měřicí princip je ideální pro náročná měření např. v uhelných bunkrech apod.

  Podobně jako světelné bariéry, je možné i mikrovlnné bariéry použít k monitorování přítomnosti a polohy předmětů. Tyto snímače nejsou ovlivňovány prašností, deštěm, mlhou ani možným zašpiněním, a jsou proto ideální do náročných podmínek. Typickou úlohou je hlídání cisteren nebo nákladních vagonů v kamenolomu pro zabránění možné kolizi. Vzhledem k velké citlivosti přijímače je možné snímač umístit do vzdálenosti více než 100 m.


  1.7.2009
  speciální akce na sondy VEGASON 61 a VEGAPULS 61

  - nyní speciální cena 14.900,-Kč bez DPH bez zobrazovacího a nastavovacího modulu PLICSCOM!

  - nyní speciální cena 15.900,-Kč bez DPH včetně zobrazovacího a nastavovacího modulu PLICSCOM!

  Technické parametry sondy VEGASON 61:
 • Měřicí rozsah: kapaliny: 0,25...5 m / sypké materiály: 0,25...2 m
 • Procesní připojení: G1,5A PVDF
 • Procesní teplota: -40...80°C
 • Procesní tlak: -0,2...2 bar (-20...200 kPa)
 • Elektronika: 2-vodič 4...20mA / HART
 • Pouzdro elektroniky: plastové IP66 / IP67
 • Schválení: CE
 • - nyní speciální cena 28.900,-Kč bez DPH bez zobrazovacího a nastavovacího modulu PLICSCOM!

  - nyní speciální cena 29.900,-Kč bez DPH včetně zobrazovacího a nastavovacího modulu PLICSCOM!

  Technické parametry sondy VEGAPULS 61:
 • Měřicí rozsah: 0,5...10 m
 • Procesní připojení: G1,5A PN3 PVDF
 • Procesní teplota: -40...80°C
 • Procesní tlak: -1...3 bar (-100...300 kPa)
 • Elektronika: 2-vodič 4...20mA / HART
 • Pouzdro elektroniky: plastové IP66 / IP67
 • Schválení: CE
 • Akce platí od 1.7.2009 do 31.10.2009.


  24.6.2009
  VEGAMET 391

  - přístroje VEGA jsou určeny pro jednoduché monitorovací a řídící funkce. VEGAMET 391 je nová verze přístroje s rozhraním na Ethernet, USB2,0 a rozhraním RS232 jak pro PC tak i pro řídící a ovládací systémy. U aplikací zaměřených na bezpečnost je dostupná i verze SIL. Požadované měření je zobrazeno na displeji a může být posláno na externí displej nebo na nadřízený řídící systém. Integrace do WEB-VV může být provedena bez problémů. Díky měřícím funkcím průtoku, celkového protečeného množství a inteligentnímu řízení čerpadel je VEGAMET 391 vhodný zejména pro aplikace ve vodním hospodářství a u čistíren odpadních vod.


  1.4.2009
  Aquasant QTI 800

  - naše společnost rozšiřuje portfólio měřících přístrojů o některé produkty švýcarské firmy aquasant-mt. Jedním z těchto přístrojů je i Aquasant QTI 800. Měřící souprava Aquasant QTI 800 je určena pro měření rozhraní hladin mezi kapalnými médii v separátorech a separaci médií při stáčení ve farmaceutickém a petrochemickém průmyslu. Tento systém je schopen přesně změřit výšku rozhraní hladin a zajistit přesné a spolehlivé oddělení požadovaných médií při stáčení a navíc oddělit vzniklou emulzi při styku dvou médií.


  4.2.2009
  Nivobob NB 3000

  - koncem minulého roku představila firma UWT GmbH na výstavě POWTECH 2008 elektromechanický hladinoměr Nivobob NB 3000. Jde o kompletně přepracovaný hladinoměr UWT-Lot SLS 3000, který je určen pro měření výšky hladiny sypkých materiálů v silech a zásobnících, kapalin v nádržích a je rovněž použitelný pro měření rozhraní. Mikroprocesorové vyhodnocení délky odvinutého lanka / pásku s inteligentním kontrolním algoritmem zaručuje vysokou spolehlivost tohoto hladinoměru. Pro zajištění bezpečnějšího provozu je u provedení s páskem namontován vestavěný čistič měřicího pásku. Dle měřeného média je možné si vybrat různé provedení a materiál závaží. Nivobob 3000 má jednoduchý měřící princip tzv. LOT systém v technicky dokonalém provedení a to s jednoduchou instalací a uvedením do provozu. Na víku nádrže či silu nevzniká žádná tíhová síla, měřicí závaží se dotýká média jen na povrchu.

  Nový model Nivobob NB 3000 nabízí následující vylepšení:

 • zvýšenou spolehlivost a životnost díky bezkartáčkovému motoru
 • nový lanový systém prodlužuje nutnou dobu mezi jednotlivými servisními zásahy
 • větší měřící rozsah až 40m u páskové verze

 • 27.11.2008
  měření výšky hladiny čpavku

  - Amoniak (NH3, tradiční název čpavek) je bezbarvý, silně žíravý a dráždivý plyn. Již v malých koncentracích obtěžuje okolí čpavým zápachem (odtud jeho tradiční název). Lze jej snadno zkapalnit. Také se ochotně rozpouští ve vodě. Roztok amoniaku ve vodě (obvykle se pro něj také používá název čpavek, popř. čpavková voda) je silně zásaditý a žíravý.

  Čpavek je používán v mnoha procesech chemického průmyslu. Slouží jako výchozí materiál při výrobě průmyslových hnojiv, ale bývá také používán v mnoha chemických reakcích. Typickou charakteristikou čpavku je jeho schopnost skvěle pronikat většinou plastů. U ocelí způsobuje náchylnost ke koroznímu praskání. Na konstrukci hladinoměrů určených pro měření hladiny čpavku, ať už bezvodého, nebo jeho roztoku ve vodě, jsou proto kladeny vysoké požadavky.

  Pro měření výšky hladiny čpavku jsou vhodné zejména TDR radarové hladinoměry, konkrétně typ VEGAFLEX 66. Na rozdíl od pulsních radarových hladinoměrů nedocházín u radarových hladinoměrů s postupnou vlnou (TDR) k tlumení signálu při průchodu čpavkovými parami.

  Hladinoměr VEGAFLEX 66 s rozšířenou odolností proti náročným provozním podmínkám, speciálně zkonstruovaný pro měření výšky hladiny čpavku se dodává s tyčovou (průměr 6 mm), lanovou (průměr 4 mm) nebo koaxiálním anténou. Anténa, která je u hladinoměrů TDR v kontaktu s měřeným médiem, musí být vyrobena z materiálu, který mu bez problémů odolává. V případě hladinoměru VEGAFLEX 66 je to korozivzdorná ocel s označením (podle AISI) 316L. Keramický přechodový člen hladinoměru VEGAFLEX 66 zaručuje spolehlivé oddělení senzoru od elektroniky. Také těsnění procesního připojení musí být vyrobeno z materiálů, kterými čpavek nedifunduje. Provozní teplota hladinoměru VEGAFLEX 66 je od -110 do +400 °C, tlak do 16 MPa.


  1.10.2008
  speciální akce na sondy VEGASON 61

  - nyní speciální cena 14.900,-Kč bez DPH včetně zobrazovacího a nastavovacího modulu PLICSCOM!

  Akce platí od 1.10.2008 do 15.12.2008.

  Technické parametry:
 • Měřicí rozsah: kapaliny: 0,25...5 m / sypké materiály: 0,25...2 m
 • Procesní připojení: G1,5A PVDF
 • Procesní teplota: -40...80°C
 • Procesní tlak: -0,2...2 bar (-20...200 kPa)
 • Elektronika: 2-vodič 4...20mA / HART
 • Pouzdro elektroniky: plastové IP66 / IP67
 • Zobrazení a nastavení: podsvětlený modul PLICSCOM
 • Schválení: CE

 • 2.6.2008
  nové klimaticky kompenzované elektroniky

  - od června 2008 jsou k dispozici nové klimaticky kompenzované elektroniky 4-20mA/HART pro převodníky relativního tlaku plics s keramickou membránou CERTEC. Tyto elektroniky byly navrženy především pro aplikace v potravinářství a papírenském průmyslu.

  Funkce: Vedle tlakoměrné buňky CERTEC (snímač absolutního tlaku) klimaticky kompenzovaného přístroje je umístěn další snímač absolutního tlaku na elektronice. Tento druhý snímač měří existující barometrický okolní tlak. Uvnitř klimaticky kompenzované elektroniky je kalkulován výsledný relativní tlak a převeden na signál 4-20mA nebo HART.

  Omezení:

 • tyto elektroniky nebudou schváleny během následujících dvou let
 • k dispozici od rozsahu 200 mbar

 • 30.5.2008
  nový kryt parabolické antény

  - od června 2008 bude k dispozici kryt parabolické antény radarového hladinoměru VEGAPULS 68. Vzhledem k silné teplotní roztažnosti plastu, musel být kryt vyroben ze zesíleného PTFE. Zesílení obsahuje materiál Gore-Tex®. Veškeré švy jsou navíc svařeny, což zabraňuje jakémukoliv pronikání vlhkosti do anténního systému. Kryt je obzvlášť vhodný pro aplikace s vysokou prašností. Maximální provozní teplota je 200°C. V případě použití ofukového systému, není možné použít tento kryt antény. Kryt není určen pro použití při měření hladiny kapalin.


  13.3.2008
  limitní spínače hladiny sypkých látek do +150°C

  - limitní vibrační spínače pro detekci hladiny sypkých materiálů VEGAVIB 62 a VEGAWAVE 62 jsou nyní nově k dispozici i pro použití při provozní teplotě od –40 do +150 °C. Tím se významně rozšiřují možnosti jejich využití. Spínače této verze jsou vybaveny kabelem FEP, kterým je propojena vibrační část a hlavice s elektronikou. Dosud bylo možné používat limitní spínače pro detekci sypkých materiálů při provozní teplotě vyšší než 80 °C ve verzi pouze s trubkovým nástavcem, jehož délka však byla omezena. Nyní lze používat přístroj také s kabelem délky až 80 m. Kabel je možné podle potřeby zkrátit. Typickým použitím limitních vibračních spínačů VEGAVIB a VEGAWAVE je detekce hladiny plastových granulí, peletek, práškových směsí, dřevní štěpky, potravinářských surovin, jako jsou např. oříšky, zrno, obilí, mléčný prášek, mouka apod. Dále jimi lze detekovat stavební hmoty, jako jsou písek, cement, vápno nebo polystyren.


  3.3.2008
  speciální antény pro VEGAPULS 62/68

  - firma VEGA rozšířila portfolio trychtýřových antén pro radarové hladinoměry VEGAPULS 62/68. Nyní jsou k dispozici dva nové typy antén. První verze je vyrobena z vysoce odolné oceli 1.4848 a je možno ji použít v aplikacích, kde provozní teplota může dosáhnout až 1100°C. Délka této antény Ø95mm byla zkrácena na 300mm. Z tohoto důvodu má slabší zisk a doporučuje se tudíž pro materiály s dobrými odrazovými vlastnostmi. Druhý typ antény byl speciálně vyvinut pro měření vysoce přilnavých sypkých materiálů, jakými jsou např. sůl nebo vápno. Tento typ antény je potažen směsí PTFE/PFA čímž bylo dosaženo velmi hladkého a těžce smáčivého povrchu, který zdárně odolává materiálům vytvářejícím nánosy.


  8.1.2008
  ochranný kryt pro přístroje řady plics

  - firma VEGA rozšířila sortiment dodávaného příslušenství pro přístroje z řady plics o ochranný kryt proti povětrnostním vlivům. K dispozici jsou dvě varianty ochranného krytu pro jedno i dvoukomorové provedení elektroniky. Ochranný kryt je stejného materiálového provedení jako standardní plastový kryt elektroniky a je opatřen otvorem pro cirkulaci vzduchu uvnitř krytu.

  Ochranný kryt je možno objednat od 02/2008.


  10.12.2007
  PLICSRADIO - bezdrátový přenos dat

  - firma VEGA představila řešení pro přenos naměřených dat ze vzdálených nebo špatně přístupných oblastí. Jakýkoliv výstupní signál 4...20mA/HART, 4 až 20mA nebo signál z limitního spínače lze nyní jednoduše přenést pomocí bezdrátového systému PLICSRADIO.

  Systém PLICSRADIO poskytuje možnost nahrazení kabelového propojení v průmyslových prostředích kde je pokládka kabeláže mezi jednotlivými snímači a místem přenosu signálu nemožná nebo extrémně drahá. Překážky jako ulice, budovy, řeky, železniční tratě a pod. mohou být nyní bez obtíží překonány za nízkou cenu. Dalšími oblastmi použití jsou pojízdná zařízení a jejich součásti jako např. dopravní pásy, otočné kontejnery nebo přepravní cisterny.

  Maximálně lze do systému PLICSRADIO připojit 2 snímače s výstupem HART plus další s výstupem 4 až 20mA nebo dva snímače s digitálním výstupním signálem. Na displeji jednotky lze sledovat informaci o intenzitě rádiového spojení. Systém PLICSRADIO využívá již zavedených komponentů z úspěšné řady PLICS. Nastavení jednotek v systému PLICSRADIO je možné pomocí modulu PLICSCOM nebo přes software PACTware. Prostřednictvím technologie FDT/DTM a PACTware je přes jednotlivé jednotky v systému PLICSRADIO možný přístup do připojených HART senzorů.


  20.11.2007
  nová řada VEGACONNECT 4

  - VEGACONNECT 4 je komunikační převodník mezi USB rozhraním osobního počítače a VEGA přístroji z řady PLICS. Převodník se připojí přímo do elektroniky přístroje a přes USB rozhraní k PC. Dodatečné napájení není potřeba.

  Převodník VEGACONNECT 4 umožňuje komunikaci s přístroji VEGA rovněž po lince 4 až 20mA/HART. Všechny nezbytné kabely a adaptéry jsou umístěny uvnitř převodníku a jsou součástí dodávky. Od 01/2007 byl převodník začleněn do softwaru PACTWARE, který je volně ke stažení na našich stránkách.


  15.10.2007
  VEGAPULS 67 - nový radarový hladinoměr pro sypké látky

  - nalezne využití hlavně v těch aplikacích, kde se až dosud z ekonomických důvodů používaly ultrazvukové hladinoměry nebo kapacitní sondy. Nový anténní systém z chemicky odolného plastu umožňuje dodávat radarový hladinoměr Vegapuls 67 za podstatně nižší cenu. Jádrem přístroje však i nadále zůstává osvědčená pulsní radarová měřicí technika s vysokou citlivostí signálu, která pracuje s metodou vyhodnocení echa optimalizovanou pro měření sypkých látek.

  Tento hladinoměr je ideální pro měření v silech střední velikosti o výšce do 15 m. Je vhodný pro většinu standardních aplikací, kde se manipuluje se sypkými látkami: od potravinářského průmyslu, přes skladování plastů až po výrobu a zpracování stavebních materiálů. Malý snímač o malé hmotnosti je optimálně přizpůsoben pro instalaci do již existujících montážních otvorů. Vzhledem k dvouvodičovému zapojení jej lze bez problémů zvolit jako náhradu za zastaralé systémy, protože může být použito i dosavadní kabelové vedení. Hladinoměr je schválen podle normy Atex pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu prachu.

  Hladinoměr Vegapuls 67 je necitlivý k turbulencím vzduchu, běžně způsobeným při pneumatickém plnění. Výsledky měření nejsou ovlivněny dokonce ani silnou prašností a kolísáním teploty. Vegapuls 67 pracuje bezkontaktně, a proto je rovněž vhodný pro použití v chemickém průmyslu. Je vybaven proudovým výstupem 4 až 20 mA, komunikuje standardně prostřednictvím protokolu HART a sběrnice Profibus-PA nebo Foundation Fieldbus.


  01.09.2007
  nový design webové presentace

  - dnešního dne jsme spustili provoz nové webové presentace, kde Vám přinášíme v novém příjemnějším designu ještě více informací o námi dodávané měřící technice.


  05.03.2007
  nová verze radarového hladinoměru VEGAPULS 61

  - radarové snímače jsou často využívané pro měření výšky hladiny v extrémních procesních podmínkách s teplotami převyšujícími 150°C a tlakem přes 10 barů. Proto je konstrukce a mechanické provedení těchto radarů finančně nákladné. V mnoha aplikacích se však teplota v procesu pohybuje do 80°C a tlaku 3 barů. I pro tyto aplikace by bylo možno využít radarovou technologii. Mnoho radarů na trhu je však pro tyto standardní aplikace příliš drahé, protože byly v první řadě vyvinuty pro obtížné procesní podmínky.

  Firma VEGA Grieshaber KG proto nyní přichází s novou verzí radarového hladinoměru, který je speciálně vyvinutý pro běžné aplikace. Anténa typu horn ukrytá v plastovém pouzdře systému VEGAPULS 61 otevírá nové možnosti měření výšky hladiny pomocí radarové technologie za příznivou cenu. Radar VEGAPULS 61 je plně v souladu s koncepcí VEGA plics a je dostupný v řadě rozlišných modifikacích. VEGAPULS 61 je použitelný do procesů s teplotami do 80°C a tlakem nepřesahujícím 3 bary. S měřícím rozsahem do 20m se otevírá široké spektrum aplikací, od měření hladiny ve skladovacích nádržích až po monitorování výšky hladiny na vodních tocích. VEGAPULS 61 je rovněž schválen pro použití v Ex prostředí (zóna 0).


  21.02.2006
  optimalizace radarů VEGAFLEX

  - u všech typů radaru VEGAFLEX bylo dosaženo zkrácení mrtvé zóny téměř o polovinu. V lanovém provedení je nyní možno měřit výšku hladiny od vzdálenosti 150mm (dříve 300mm) od procesního připojení. V tyčovém provedení lze měřit od vzdálenosti 80mm (dříve 150mm) a v koaxiální verzi od 30mm (dříve 50mm). Přesnost měření u mikrovlných radarů byla rovněž zvýšena a pohybuje se v rozmezí od +/- 5mm do +/- 3mm.


  15.02.2006
  VEGAFLEX 67 - rozšíření možnosti měření

  - rozhraní dvou médií v zásobnících lze nyní měřit pomocí tdr radaru VEGAFLEX 67 v tyčovém (průměr 16mm) provedení do 6m a v lanovém (průměr 6mm) provedení až do 60m. Tyto sondy je možno použít i pro měření agresivních nebo korozivních látek (lano i tyč je plně potažena PTFE) v prostředí o teplotě až +250°C a tlaku 160bar.


  31.10.2006
  PLICSCOM s podsvíceným displejem

  - PLICSCOM je univerzální modul pro nastavení a zobrazení parametrů měření pro všechny typy senzorů z řady VEGA plics. Nejnovější verze těchto modulů vyráběná od ledna 2006 je již standardně vybavena podsvíceným displejem. Tím je dosaženo vyššího komfortu při špatných světelných podmínkách.

  Funkci podsvícení displeje je možno využít v senzorech s novým typem elektroniky, která je rovněž dodávána od ledna 2006. PLICSCOM s touto novou funkcí je samozřejmně plně kompatibilní s již dodanými senzory z řady VEGA plics, pouze tuto novou funkci nelze se starším typem elektroniky využít.

  Nově dodávaná elektronika je rozšířena o možnost zobrazení "MENU" v čínském a japonském jazyce.